REGULAMIN KONKURSU „Epickie Pi”

I. Organizatorzy

1. Organizatorami konkursu są Barbara Dubiecka-Kruk i Krzysztof Chojecki – Pan Pistacja.

II. Cele Konkursu

1. Łączenie sztuki i matematyki.

2. Popularyzacja liczby pi oraz święta liczby pi.

3. Rozwijanie kreatywności uczniów.

4. Wyławianie artystycznych talentów wśród uczniów.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczyciele.

2. Każda placówka szkolna wysyła CO NAJWYŻEJ 3 najlepsze prace w każdej kategorii.

3. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach:

Kategoria I: malarstwo i rysunek.

Kategoria II: rzeźba.

4. Uczestnik może przygotować w ramach konkursu maksymalnie trzy prace konkursowe w danej kategorii. 

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczniów (w konkursie uczniowskim). 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.

7. Tematem prac jest liczba pi. W każdej pracy musi znaleźć się symbol liczby pi.

8. Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z dożywotnim przekazaniem pracy organizatorowi. Jedyną prawną możliwością przekazania pracy jest przekazanie praw autorskich majątkowych.

9. Wysyłając prace uczestnik konkursu przekazuje organizatorowi autorskie prawa majątkowe na wszystkie przesłane dzieła.

10. Organizator zobowiązuje się do niesprzedawania prac otrzymanych w wyniku konkursu. 

11. Wybrane prace znajdą się w muzeum liczby pi, które organizator planuje założyć w przyszłości.

12. Prace powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone.

13. Pracę należy czytelnie opisać według następującej formatki:

– imię i nazwisko autora pracy oraz klasę,

– kategorię, w której zgłaszana jest praca,

– nazwa i adres szkoły/placówki,

– imię i nazwisko nauczyciela/instruktora/opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana.

– telefon kontaktowy lub e-mail nauczyciela prowadzącego.

Kartkę z wypełnioną formatką należy przymocować do pracy (w przypadku rzeźb).
Rysunki, obrazy i inne dzieła można podpisać na odwrocie.

W pracach elektronicznych wypełnioną formatkę należy zamieścić w treści maila.

14. Prace „fizyczne” w kategoriach należy nadsyłać do 07.03.2024 na adres: 

Barbara Dubiecka-Kruk
Sodowa 34/b
30/376 Kraków

Prace elektroniczne należy nadsyłać do 07.03.2023 na adres mailowy:

epickiepi@gmail.com.

15. Decyduje data wpływu przesyłki lub data dostarczenia maila.

16. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegać ocenie konkursowej.

IV. Kryteria oceniania i nagrody

1. Organizator konkursu powoła komisję konkursową do 03.03.2024 roku.

2. Organizator konkursu zastrzega, że nie musi podawać składu komisji konkursowej.

3. Komisja konkursowa wyłoni 3 zwycięskie prace w każdej kategorii wśród uczniów i 3 zwycięskie pracy wśród nauczycieli bez podziału na kategorie.

4. Komisja oceni prace pod kątem następujących czynników w skali od 0 do 10 dla każdego czynnika:

– zgodność z tematem,

– oryginalność,

– subiektywny odbiór wizualny.

5. Komisja w poszczególnych kategoriach w konkursie uczniowskim przyzna po trzy nagrody główne.

Kategoria I: rysunek i malarstwo – I miejsce, II miejsce i III miejsce.

Kategoria II: rzeźba – I miejsce, II miejsce i III miejsce.

Komisja bez podziału na kategorie w konkursie nauczycielskim przyzna trzy nagrody główne

(I miejsce, II miejsce i III miejsce).

6. Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac w konkursie uczniowskim otrzymają nagrody rzeczowe (karty podarunkowe do salonów empik o wartościach – I miejsce: 100 zł, II miejsce: 50 zł, III miejsce: 50 zł).

7. Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac w konkursie nauczycielskim otrzymają dostęp do wszystkich materiałów w sklepie www.kursnaedukacje.pl

7. Organizator wyśle wygranym karty podarunkowe o odpowiednich wartościach pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną.

8. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16.03.2024 na facebook na stronach 

Krzysztof Chojecki – Pan Pistacja

Barbara Dubiecka-Kruk – oMatmo

V. Partnerzy konkursu

1. Partnerami konkursu są:

  • Kurs na edukację (www.kursnaedukacje.pl)

VI. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć prac do publikacji i promocji.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i dalszego wykorzystywania prac.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać poprzez kontakt e-mail: epickiepi@gmail.com